آدرس: تهران، بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، خیابان گلستان 19، شماره 6

ایمیل: info@pardisansazeh.com

تلفن:    +9821 - 44044371

تلفن:    +9821 - 44044364

فکس: +9821 - 44093428